Thiết bị nghe nhìn

Hát test 4 chế độ Nghe Nhìn Số cài đặt trên vang số dB Acoustic S690 và hướng dẫn gọi Mode nhanh

#vangsodBAcousticS690 #MuaVangSoDenNgheNhinSo Nghe Nhìn Số giới thiệu tới quý vị một vang số đáng từng cắc bạc bỏ ra đó …