Quần áo may mặt

PHON THINH – TAE GWANG: Máy gấp và đóng gói quần áo tự động

Trung Tâm lắp đặt và phát triển công nghệ tự động của Công ty TNHH Phồn Thịnh – Tae Gwang …