Săn sale

Alaska Salmon Country – Sockeye CityThe sheer volume of salmon that return to Bristol Bay each year is truly astounding. For those who haven’t visited Alaska, it’s really …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.